Máxim 2 persones a cada moto (màxim de pes 150kg) . Material necessari: banyador.
Requisits: A partir de 18 anys i 16 anys amb autorització d'un tutor.L'assegurança i el material específic per realitzar l'activitat estan inclosos. L'activitat se realitza entre els mesos de maig a octubre. 

L'activitat s'aturarà amb vents de força 4 de l'escala de Beaufort, equivalent a 16 nusos; amb mar de grau 3 a l'escala Douglas i amb visibilitat horitzontal inferior  a una milla nàutica.

Es tornaran els diners quan:

-L'empreasa suspengui la realització de l'activitat per causes meteorològiques y l'activitat no hagi estat iniciada.

-L'empresa consideri que el client no és apte per a la realització de l'activitat i aquesta no hagi estat iniciada.

-En reseves pagades per avançat, només es tornaran els diners si es cancel·la amb 24 hores d'antelació.

La no presentació el dia i hora assenyalats no donaran dret a reemborsament.